Adatvédelmi tájékoztató

PDF megtekintése teljes méretben ** itt! **

Adatkezelő: Admiral-Count Kft., székhely: 1065 Bp., Podmaniczky utca 17. 3. em. 1., e-mail

cím: info@admiralcount.hu, tel.: +36 1 605 3533.

A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. melléklete: külső adatvédelmi tájékoztató

Az Admiral-Count Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(A weboldalon elérhető rövid adatvédelmi tájékoztató)

Az Admiral-Count Kft. (székhely: 1065 Bp., Podmaniczky utca 17. 3. em. 1.,

cégjegyzékszám: 01-09-736527, adószám: 13463854-2-42, telefonszám: +36 1 605 3533, e-mail: info@admiralcount.hu, önállóan képviseli: Sinkoviczné Nagy Adrienn és Sinkovicz István ügyvezető igazgató), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az info@admiralcount.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és 131/379 sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét,

hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.

profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Adatkezelő: Admiral-Count Kft., székhely: 1065 Bp., Podmaniczky utca 17. 3. em. 1., e-mail

cím: info@admiralcount.hu, tel.: +36 1 605 3533.

az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira valamint belső működésére vonatkoznak.

PDF megtekintése teljes méretben ** itt! **